Contracts Image

TARAFLAR

Alıcı

Unvanı: Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi
Mersis No: 0469096850500001
Adresi: Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No:5 İç Kapı No:40 Kağıthane/İstanbul
Telefonu: 0 212 253 90 90
E-Posta Adresi: info@getmobil.com

Satıcı

Adı – Soyadı / Unvanı : ...................
TC Kimlik No / Mersis No : ...................
Adresi : ...................
Telefon : ...................
E-Posta : ...................

TANIMLAR

İşbu Cihaz Alım Sözleşmesi’nde aşağıda yer alan tanımlanmış ifadeler yanlarında belirtilen anlamları haiz olacaktır.

Alıcı: Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi.

Banka: Cihaz bedelinin ödenmesi için Satıcı tarafından Alıcı’ya bildirilen IBAN/hesap numarasının ait olduğu banka.

Cihaz: İşbu Sözleşme’nin 3. maddesinde marka model bilgileri ve IMEI numarası belirtilerek Satıcı tarafından Alıcı’ya satılacak olan işbu Sözleşme’nin konusu olan elektronik cihaz.

Getmobil Platformu: Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi.

Kurye: Alıcı’nın sağladığı hizmetler kapsamında Satıcı’nın adresine giderek Alıcıadına ve hesabına Satıcı ile Cihaz alım-satımına ilişkin sözleşmesel ilişkinin kurulmasına aracılık eden Alıcı’nın ya da Alıcı’nın anlaşmalı olduğu üçüncü bir tarafın çalışan.

Satıcı: Sözleşme’nin 1.2. maddesinde kimlik ve iletişim bilgileri yer alan gerçek veya tüzel kişi.

Sözleşme: İşbu Cihaz AlımSözleşmesi.

Taraf: Alıcı veya Satıcıdan her biri.

Taraflar: Alıcı ve Satıcı birlikte.

Teknik İnceleme: Cihaz’da yer alan fonksiyonların Cihaz’ın orijinal ve ayıpsız mislilerinde yer alan fonksiyonlarla arasındaki performans farkını ölçmek amacıyla Alıcı tarafından gerek Alıcı’nın teknik personeli gerekse Alıcı tarafından geliştirilmiş yazılımlar aracılığıyla Cihaz üzerinde yapılacak olan inceleme.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, mülkiyeti Satıcı’ya ait olan, yukarıda özellikleri ve diğer detayları aşağıda verilen Cihaz’ın, Satıcı tarafından Kurye’ye ya da Alıcı’nın personeline teslim edilmesi ve mülkiyetinin Alıcı’ya devri, buna karşılık Alıcı’nın Satıcı’ya Cihaz bedelini ödemesi ve Tarafların sair hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Cihaz Türü Marka / Model IMEI / Seri No. Fiyat IBAN No.
... ... ... ... ...

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Satıcı Cihaz’ı 8. maddede beyan ve taahhüt ettiği hususlara uygun bir şekilde Kurye’ye ya da Alıcı’nın personeline devretmekle yükümlüdür. Satıcı’nın beyan ve taahhütlerine aykırı bir durum sebebiyle Alıcı’nın zarara uğraması durumunda Satıcı, Alıcı’nın tüm zararlarını Alıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı işbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra Cihaz bedelini Satıcı’nın belirttiği banka hesabına ödeyecektir. Alıcı, Cihaz bedelini derhal ödemeyi hedeflemektedir ancak bazı durumlarda Alıcı’nın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi Sözleşme’nin imzalanmasını müteakiben en fazla 5 iş günü sürebilir.

Satıcı, Alıcı’nın Cihaz bedelini ödemeye ilişkin yükümlülüğünü, Alıcı’nın Cihaz bedeli tutarında ödemeye ilişkin Satıcı’nın IBAN/Banka Hesabına havale/EFT talimatı vermesiyle yerine getirmiş sayılacağını kabul eder.

Satıcı, Banka’nın iş ve işlemleri nedeniyle yaşanacak gecikmelerden ya da Banka’nın uygulayacağı blokaj işlemleri nedeniyle Cihaz bedelinin ödenmediğine ilişkin Alıcı’ya herhangi bir talep yöneltmeyeceğini kabul eder.

Satıcı, Alıcı’nın kanunların emredici hükümleri doğrultusunda Cihaz bedelini Satıcı’nın alacaklılarına ödemesi nedeniyle Alıcı’ya herhangi bir talepte bulunmayacağını, Alıcı’nın bu madde kapsamında yapacağı ödeme miktarınca Cihaz bedelinden indirim yapabileceğini kabul eder.

Alıcı, Teknik İnceleme raporunda çıkan sonuçlara göre belirlediği bedel teklifi Satıcı tarafından derhal kabul edilirse önerdiği bedel ile bağlı olacağını kabul eder. Satıcı’nın veya ortalama bir tüketicinin kolaylıkla fark edebileceği hesap hataları ya da yazım hataları nedeniyle Alıcı’nın iradesini yansıtmayan öneriler Satıcı tarafından derhal kabul edilse dahi Alıcı için bağlayıcı olmayacaktır.

Satıcı, işbu Sözleşme’yi imzaladıktan sonra Getmobil Platformu’nda Cihaz’a daha yüksek bedel teklif edildiğinden ya da başka herhangi bir nedenden bahisle herhangi bir ek ücret talep etmeyeceğini, imzalanan Sözleşme’de yer alan Cihaz bedelinin Taraflar için bağlayıcı olduğunu kabul eder.

CİHAZ BEDELİ

Cihaz’ın bedeli tüm vergiler dahil olarak 3. maddede belirtildiği gibidir. Cihaz bedeli Alıcı tarafından Satıcı’ya önerilen Cihaz’ın satışına ilişkin bedeli belirtmekte olup, Satıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek Alıcı tarafından önerilen Cihaz bedelini kabul etmiş olacaktır.

TESLİMAT

Yukarıda özellikleri belirtilen Cihaz (varsa garanti belgesi veya tanıtma ya da kullanım kılavuzu ve varsa kulaklık, şarj aleti ve benzeri ek parça ve aksesuarları ile birlikte) Satıcı tarafından, Kurye’ye ya da Alıcı’nın personeline Sözleşme’nin kurulması anında teslim edilecektir.

Alıcı, teslim sırasında bulunan Kurye’ye ya da Alıcı’nın personeline yapılan teslimatın geçerli sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında Kurye ya da Alıcı’nın personeli tarafından Cihaz’ın teslim alınması, Satıcı’nın işbu Sözleşmeden doğan Cihaz’ı teslim edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği anlamına gelecektir.

TALEP VE ŞİKAYETLER

Satıcı, işbu Sözleşme’ye konu Cihaz’ın Alıcı’ya satılmasına ilişkin talep ve şikâyetlerini, Alıcı’nın aşağıda belirtilen ticari hizmetler hattını arayarak, e-posta adresine e-posta yoluyla veya belirtilen posta adresine posta yoluyla bildirebilecektir. Talep ve şikâyetler için:

Ticari Hizmetler Hattı : 0212 253 90 90

Posta Adresi : info@getmobil.com

SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı,

Cihaz’ın gerçek hak sahibi olduğunu, Cihaz’ın mülkiyetinin tamamen kendisine ait olduğunu, Cihaz’ın üzerinde 3. kişilere ait herhangi bir ayni ya da şahsi hakkın bulunmadığını,

Cihaz bedelinin ödenmesi için Kurye’ye ya da Alıcı’nın Personeline bildirdiği ve işbu Sözleşme’nin 3. maddesinde yer alan Banka IBAN/Hesap bilgilerinin kendisine ait olduğunu,

İşbu Sözleşme’de verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun ve doğru olduğunu,

Alıcı’nın, ilan ettiği kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve değiştirme hakkına sahip olduğunu, sadece işbu Sözleşme’nin imza anında belirli konular için geçerli olan kampanyalardan yararlanabileceğini ve birden fazla kampanyadan aynı anda yararlandırma yetkisinin Alıcı’nın inisiyatifinde olduğunu bildiğini,

Cihaz’ın kişisel veri bulundurma özelliğinin bulunması halinde; Cihaz’ı teslim etmeden önce Cihaz’ı fabrika ayarlarına döndüreceğini,

Cihaz teslim edilmeden önce fabrika ayarlarına döndürülmemiş ise Cihaz içinde bulunan verilerin Alıcı tarafından herhangi bir veri işleme yapılmadan yok edileceğine ve bir daha bu verilere ulaşılamayacağına dair onay verdiğini ve malın Alıcı’ya teslim tarihinden önceki her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğun Satıcı’nın kendisine ait olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

DİĞER HÜKÜMLER

Satıcı, kendisine ait adresin değişmesi halinde bu hususu Alıcı’ya en az 15 (on beş) gün öncesinden yazılı olarak veya e-posta yoluyla bildirilmediği takdirde, Alıcı tarafından Satıcı’nın yukarıda yazılı adresine yapılacak herhangi bir tebligatın, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan etmektedir. Alıcı, adres değişikliğini www.getmobil.com internet sitesi üzerinden ilan edecektir.

İşbu Sözleşme’den veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Alıcı’nın (bilgisayar kayıtları, ses kayıtları ve benzeri dijital ortamdaki kayıtları dahil) her türlü kayıtları kesin delil oluşturur.

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru üst limiti dahilindeki uyuşmazlıkların bedeline göre Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, ........ tarihinde Satıcı tarafından okunup, incelenmiş ve Sözleşme’nin tüm hükümleri kabul edilerek akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.