Contracts Image

Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi ("Getmobil") ile Getmobil Platformu’nda cep telefonu numarası ile erişilebilen türden bir hesap oluşturan ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak kabul eden gerçek ve tüzel kişiler arasında üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile akdedilerek yürürlüğe girer.

Kullanıcı, Getmobil Platformu’na üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tanımlar

Üyelik Sözleşmesi’nin uygulaması ve yorumunda;

Cihaz(lar): Getmobil Platformu’nda Getmobil’in satışa sunduğu veya Üyeler’in satmak, bakım/tamir ettirmek ya da fiyatını öğrenmek amacıyla tanımladıkları cep telefonu, tablet, bilgisayar vb. elektronik cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını,

Getmobil Platformu: Getmobil’e ait olan ve Hizmetler’in sunulması için Kullanıcılar tarafından erişilebilecek www.getmobil.com alan adlı internet sitesini ve App Store ya da Google Play Store gibi sağlayıcılar aracılığıyla cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlara indirilebilecek Getmobil adlı mobil uygulamayı vb. her türlü platformu,

Hizmet(ler): Getmobil tarafından Getmobil Platformu’nda Kullanıcılar’a ve/veya Üyeler’e sağlanan Cihaz satın alma, Cihaz satma, Cihazlar’ın fiyatını karşılaştırma, Cihaz bakım/onarım ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü hizmeti,

İçerik(ler): Getmobil Platformu’nda yer alan ve Kullanıcılar tarafından erişimi mümkün olan her türlü resimleri, fotoğrafları, metinleri, yazıları, görsel ve işitsel imgeleri, rakam kümelerini, video ve ses kayıtlarını, dosyaları, katalogları ve listeleri, başlıkları vb. her türlü içeriği,

Kullanıcı(lar): Getmobil Platformu’na erişim sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

Fiyatlandırma Motoru: Getmobil Platformu’nda yer alan ve belirli algoritmalar kullanarak Kullanıcı tarafından marka ve model bilgileri girilen Cihazlar’ın genel piyasa fiyatları ve Kullanıcı tarafından ilgili cihaza ilişkin sağlanan cihazın kozmetik durumu vb. gibi bilgiler birlikte değerlendirilerek tavsiye niteliğinde fiyat tespiti yapan yazılımı,

Üye(ler): Üyelik sözleşmesini kabul ederek Getmobil Platformu’na üye olan ve yalnızca üyelere tanınan hak, yetki ve yükümlülüklere tabi olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veritabanı: Getmobil Platformu’nda yer alan her türlü bilginin depolandığı ve Getmobil tarafından erişilebilir yapıyı ifade eder.

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Getmobil Platformu’nda sunulan Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Üye Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu Sözleşme ve ekleri ile Getmobil Platformu içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Getmobil tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Getmobil Platformu içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Getmobil tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Getmobil’in Getmobil Platformu üzerinden vereceği Hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Getmobil Platformu’nda satışa sunulan Cihazlar’ın; Üye tarafından Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca satın alımı, Üye’nin Fiyatlandırma Motoru’nu kullanarak Cihaz’ının fiyatını öğrenmesi, Getmobil’in kabul etmesi halinde Üye’nin Cihaz Alım Sözleşmesi uyarınca Cihaz’ını Getmobil’e satması, Üye’nin Bakım ve Onarım Sözleşmesi uyarınca Cihaz’ını bakım ya da tamir ettirmesi ve Üye’nin Veritabanı’nda bulunan İçerikler’i hukuka uygun olarak kullanmasıdır.

Getmobil, Getmobil Platformu üzerinden sunacağı Hizmetler’in kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, Hizmetler’e ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Getmobil Platformu’nda yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Getmobil Platformu bünyesinde sunulacak Hizmetler’den yararlanabilmek için Üyeler’in Getmobil tarafından belirlenecek ve Getmobil Platformu’nun ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Getmobil bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Getmobil Plaftormu’nda yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, Getmobil Platformu’nun ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Getmobil Platformu’na üye olmak için gerekli cep telefonu numarasının girilmesi ve paylaşılan cep telefonuna gelen onay kodunun sisteme girilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Getmobil tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşme’de tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Getmobil Platformu’na üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Getmobil tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi Getmobil tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular Getmobil Platformu’nda kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

Getmobil her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden Üye’nin üyeliğini geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu Sözleşme’ye aykırılık, Getmobil Platformu’nda belirtilen kurallara aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun Getmobil Platformu’nda bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun Getmobil tarafından tespit edilmesi veya Getmobil’in ticari kararları veya Getmobil tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda Getmobil’in kendi iradesi ile verilecektir.

Hak ve Yükümlülükler

Üye Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Getmobil’in Hizmetleri’nden faydalanırken ve Getmobil Platformu’ndaki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Getmobil Platformu’nun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Getmobil’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Getmobil’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyeler’in Getmobil tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Getmobil Platformu’na erişim araçlarının (cep telefonu, onay kodu) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Getmobil’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyeler, Getmobil Platformu dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Getmobil, Üyeler tarafından Getmobil’e iletilen veya Getmobil Platformu üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üyeler, Getmobil’in yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

Getmobil’in sunduğu Hizmetler’den yararlananlar ve Getmobil Platformu’nu kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Getmobil Platformu üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler’in, Getmobil Platformu dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Getmobil ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Getmobil Platformu dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Getmobil ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Getmobil, Üyeler’in Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Getmobil Platformu üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Getmobil Platformu’nda sağlanan Hizmetler’den ve yayınlanan içeriklerden dolayı Getmobil’in, Getmobil çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Getmobil, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan Hizmetler’in ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Üye, Getmobil’in, Getmobil Platformu üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan Üyeler’in, üyelik bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Getmobil’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, kayıt için gerekli cep telefonu numarasını ve cep telefonu numarasına gelen şifresini girerek Getmobil Platformu’nu kullanmaya başlayabilir.

Üye, Getmobil Platformu ve Hizmetler’inden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Türk Borçlar Kanunu, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Getmobil Hizmetler’ine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü politika, koşullar, duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu politikalara, koşullara, bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

Üye, sergilenen ürünü satın almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber Getmobil tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

Üye, Getmobil Platformu üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Getmobil’in Cihaz’ı satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Getmobil’in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Getmobil’den, satın almaya çalıştığı Cihaz’ın veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Fiyatlandırma Motoru tarafından tavsiye edilen fiyatların Getmobil için bağlayıcı olmayacağını, bu fiyat tespitinin kesinlikle bir icap niteliği oluşturmadığını, tespit edilen fiyatın Üye tarafından sağlanan bilgilerde hata ya da piyasa koşullarındaki değişiklikler olması nedeniyle değişebileceğini, Getmobil’in Üye’nin satmak istediği Cihaz için önereceği fiyatta değişiklik olabileceği, bu sebeplerle Getmobil’e karşı hiçbir hak ve talep ileri sürmeyeceğini kabul eder.

Üye, Cihaz’ını Getmobil’e satmak istediğinde Cihazlar’ın fiyatının tam olarak tespit edilmesine yarayan mobil uygulamaların Getmobil tarafından Üye’nin Cihaz’ına kurulmasına onay vereceğini, fiyat tespiti yapılabilmesi için belirli bir uygulamanın Cihaz’a indirilerek Cihaz’da arıza testi yapılmasının zorunlu olduğunu, Üye’nin Cihaz’ı Getmobil tarafından belirlenen fiyattan satmak istememesi durumunda ilgili mobil uygulamaları silebileceğini ve ilgili mobil uygulamaların Üye’nin Cihaz’ına herhangi bir zarar vermeyeceğini anladığını kabul eder.

Üye, Getmobil Platformu’nda sergilenen Cihazlar’ın ücretlerinin model ve markaya göre değişkenlik gösterebileceğini ve her Cihaz’ın fiyatında piyasa koşullarındaki değişiklikler sebebiyle güncellemeler olabileceğini, Getmobil ile Üye arasında kurulu bir Mesafeli Satış Sözleşmesi ya da Cihaz Alım Sözleşmesi olmadıkça Üye fiyatlardaki değişiklikler nedeniyle Getmobil’den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

Getmobil’in Hak ve Yükümlülükleri

Yurt dışından getirilmiş olup Üye’nin ve/veya başka bir üçüncü kişinin pasaportuna kaydedilmiş Cihazlar Getmobil tarafından ancak ilgili Cihazlar’ın Mayıs 2019 yılından önce pasaporta kaydedilmiş olması durumunda satın alınabilir. 31 Mayıs 2019’dan itibaren yürürlüğe giren uygulama uyarınca yurt dışından getirilen Cihazlar ancak Cihaz’ı getiren kişinin pasaportuna işlenebildiğinden bu tarihten sonra pasaporta işlenmiş Cihazlar Getmobil tarafından satın alınmayacaktır.

Getmobil Cihazlar’ı satın almadan önce BTK sistemleri uyarınca ilgili Cihaz’ın beyaz listede olduğunu denetleme, ilgili Cihaz’ın beyaz listede olmaması durumunda Cihaz’ı satın almama hakkını haizdir.

Getmobil, Getmobil Platformu’nda sunulan Hizmetler’i ve İçerikler’i her zaman değiştirebilme; Üyeler’in Veritabanı’na yükledikleri bilgileri ve İçerikler’i, Üyeler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Getmobil, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Getmobil’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Getmobil tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Getmobil tarafından yapılabilir. Getmobil tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’e aittir.

Getmobil, Getmobil Platformu’nda yer alan üyelik bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve Getmobil Platformu ana sayfasında adı geçen grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki Getmobil Platformu ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları Veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Getmobil, Getmobil Platformu’nda sağlanan Hizmetler kapsamında Üyeler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

Getmobil, Üyeler arasında Getmobil Platformu üzerinden gerçekleşen ve Getmobil Platformu’nun işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesi’ne ve/veya Getmobil Kullanım Koşulları’na ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Getmobil veya üçüncü bir kişi tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya İçerikler’in tespit edilmesi amacıyla gerekli İçerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya İçerikler’i istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Getmobil, bu mesaj ve/veya İçerik’i oluşturan Üye’yi yazılı uyarabilir ve/veya Üye’nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

Üyeler ve Getmobil hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Üyeler’in, Getmobil Platformu’na üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Üyeler’in "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üyeler’in işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Getmobil, Üyelik Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Üye’den talep edebileceği gibi dilerse Üye’ye önceden haber vermeksizin Üye’nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

Getmobil, Getmobil Platformu üzerinden yapılan satışlara ilişkin Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni 3 yıl süre ile saklayacağını ve bu süre içerisinde Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Ön Bilgilendirme Formu’nu Üye ve/veya kamu kurum kuruluşlarının ya da mahkemelerin hukuka uygun talebi üzerine paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Getmobil tarafından Getmobil Platformu’nun iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde bazı bilgiler toplanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik ve Çerez Politikası’nı ve Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

Getmobil, Üye’nin Getmobil Platformu Kullanım Koşullarını, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı ya da iş bu Sözleşme’de öngörülen herhangi bir yükümlülüğü veya herhangi kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı herhangi bir eylemi ve işlemi nedeniyle herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın derhal kullanım hakkını sınırlandırabilir, durdurabilir veya üyeliği iptal edebilir. Bu hallerde Üye Getmobil’den herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez.

Fikri Mülkiyet Hakları

Getmobil Platformu’nun, Hizmetler’in ve İçerikler’in tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Getmobil tarafından oluşturulan tüm içerik ile Getmobil ve Getmobil Platformu’nun markası ve logosu bunlardan doğan tüm mali haklar Getmobil’e aittir. Üyeler, Getmobil’in fikri ve sınai haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Sözleşme Değişiklikleri

İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Getmobil tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Getmobil Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üyenin üyeliğini iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Getmobil, Getmobil Platformu’na erişilmesi, Getmobil Platformu ya da Getmobil Platformu’ndaki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Getmobil, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Getmobil Platformu’nda ya da Kullanıcılar tarafından link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Getmobil Platformu’nun kullanılması sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Devir

Getmobil bu Sözleşme’yi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Üye Sözleşme’yi veya herhangi bir kısmını üçüncü bir kişiye devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir Sebepler

Getmobil, hukuken ve Kullanım Koşulları’nda Mücbir Sebep sayılan tüm durumlarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Getmobil açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Getmobil’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetk

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl aralık ayında ilan edilen Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru üst limiti dahilindeki uyuşmazlıkların bedeline göre Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. Getmobil dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, Getmobil Platformu üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.