Contracts Image

Kullanım Koşulları

 • İşbu Kullanım Koşulları Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi’ne ait Getmobil Platformu’nun kullanım şartlarını düzenlemektedir. Getmobil Platformu’nu kullanmadan önce lütfen aşağıdaki şartları okuyunuz.
 • Getmobil Platformu’na erişim sağlamanız işbu Kullanım Koşulları’nı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Eğer Kullanım Koşulları’nı kabul etmiyorsanız Getmobil Platformu’nu kullanmayınız.
 • İşbu Kullanım Koşulları Getmobil Platformu’nda yayımlanarak tüm Kullanıcılar’ın erişimine açılmıştır. Bu sebeple Kullanım Koşulları’ndan ya da içeriğindeki herhangi bir yükümlülükten haberdar olunmadığı itirazı geçerli olmayacaktır. Getmobil Platformu’nu burada yazılanlardan farklı amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
 • Getmobil Platformu ve Getmobil Platformu’na ilişkin tüm hak ve yetkiler Sultan Selim Mah. Lalegül Sok. No:5 İç Kapı No:40 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim Getmobil Teknoloji Anonim Şirketi’ne (“Getmobil”) ait olup Kullanım Koşulları’nda belirtilen Hizmetler Getmobil tarafından sağlanacaktır.
 • Getmobil önceden bildirimde bulunmaksızın, her zaman, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde işbu Kullanım Koşulları’nda ya da Getmobil Platformu içeriğinde yer alan her türlü bilgiyi, içeriği, tasarımı, açık kaynak kodu da dahil olmak üzere yazılımı veya Hizmetler’i değiştirebilir. Yapılan değişiklikler Getmobil Platformu’nda Kullanıcılar’ın erişimine açık hale geldiği anda geçerli olacaktır ve Kullanıcılar, ilgili değişiklikleri kabul etmedikleri takdirde Getmobil Platformu’nu kullanmayacaklarını, Getmobil Platformu’nu kullanmaya devam etmelerinin ilgili bilgi, içerik, tasarım, yazılım ya da Hizmet değişikliklerini kabul anlamına geleceğini beyan ve kabul eder. Getmobil Platformu’nda, Kullanım Koşulları’nda ya da Gizlilik ve Çerez Politikası’nda değişiklik olup olmadığını kontrol yükümlülüğü Kullanıcılar’a aittir.

TANIMLAR

Kullanım Koşulları’nın uygulaması ve yorumunda;

Alıcı: Getmobil Platformu üzerinde Getmobil ve/veya Satıcı tarafından satışa sunulan Ürün’ü satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden Üye’yi,

Aracılık Hizmetleri ("Hizmetler"): Getmobil Platformu’nda elektronik ticaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve siparişin teslim edilmesi amacıyla Getmobil tarafından Satıcı veya Alıcı’ya sunulan Cihaz satın alma, Cihaz satma, Cihazlar’ın fiyatını karşılaştırma, Cihaz bakım/onarım, İçeriklere erişim ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü Hizmeti,

Cihaz(lar): Getmobil Platformu’nda Getmobil’in satışa sunduğu veya Üyeler’in satmak, bakım/tamir ettirmek ya da fiyatını öğrenmek amacıyla tanımladıkları cep telefonu, tablet, bilgisayar vb. elektronik cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını,

Dahili İletişim Sistemi: Getmobil’in aracılık hizmeti sunduğu Satıcı ile Getmobil Platformu’ndaki her türlü iletişimini kolay ve ücretsiz sağlamak üzere oluşturduğu ve Platform üzerinden erişilen sistemi,

Elektronik Ticaret Pazar Yeri (“Getmobil Platformu” veya “Platform”): Getmobil’e ait olan ve Hizmetler’in sunulması için kullanıcılar tarafından erişilebilecek www.getmobil.com alan adlı internet sitesini ve App Store ya da Google Play Store gibi sağlayıcılar aracılığıyla cep telefonu ve tablet gibi mobil cihazlara indirilebilecek Getmobil adlı mobil uygulamayı vb. her türlü platformu,

İçerik(ler): Getmobil Platformu’nda yer alan ve Kullanıcılar ve/veya Üyeler tarafından erişimi mümkün olan her türlü resimleri, fotoğrafları, metinleri, yazıları, görsel ve işitsel imgeleri, rakam kümelerini, video ve ses kayıtlarını, dosyaları, katalogları ve listeleri, başlıkları vb. her türlü içeriği,

Kullanıcı(lar): Getmobil Platformu’na erişim sağlayan Alıcı ve Satıcılar dahil olmak üzere, gerçek veya tüzel kişiyi,

Fiyatlandırma Motoru: Getmobil Platformu’nda yer alan ve belirli algoritmalar kullanarak Kullanıcı tarafından marka ve model bilgileri girilen Cihazlar’ın genel piyasa fiyatları ve Kullanıcı tarafından ilgili cihaza ilişkin sağlanan cihazın kozmetik durumu vb. gibi bilgiler birlikte değerlendirilerek tavsiye niteliğinde fiyat tespiti yapan yazılımı,

Satıcı: Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcısı sıfatıyla Platform üzerinde oluşturduğu hesabı ile Ürün’ü satışa sunan Üye’yi,

Üye(ler): Platform’da hesap açan ve Platform’da sunulan Aracılık Hizmetleri’nden Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde Alıcı ve/veya Satıcı sıfatıyla yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veritabanı: Getmobil Platformu’nda yer alan her türlü bilginin depolandığı ve Getmobil tarafından erişilebilir yapıyı ifade eder.

Kullanıcılar;

 • Veritabanı’nı yalnızca Veritabanı’nda bulunan İçerikler’in görüntülenmesi amacıyla veya işbu Kullanım Koşulları çerçevesinde belirlenen amaçlar çerçevesinde kullanacağını, belirtilen yöntemler haricinde bir yol ile sağlanan erişimlerin hukuka aykırı olduğunu, Getmobil’in bu konudaki her tür talep, dava ve takip haklarının saklı olduğunu,
 • Getmobil Platformu’nu kullanırken yürürlükte bulunan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Getmobil’in ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve/veya ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve gerekli prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını,
 • Getmobil Platformu’nu kullanırken hiçbir şekilde intihara yönlendirici, çocukların cinsel istismarını içeren, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştıran, sağlık için tehlikeli madde temini içeren, müstehcenlik içeren, fuhuş ile ilişkili ya da kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan linkler ve/veya İçerikler paylaşmayacağını ve paylaşımlar ve/veya yorumlar yapmayacağını,
 • Getmobil Platformu’nu ve İçerikler’i hukuka uygun olarak kullanma hakları bulunduğunu, hukuka aykırı kullanımdan doğacak cezai ve hukuki sorumluluğun kendilerine ait olduğunu,
 • Getmobil Platformu’nda bulunan her türlü İçerik’in Getmobil’e ait olduğunu, İçerikler’i hiçbir surette çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, İçerikler’in kullanımından ticari ya da kişisel bir gelir elde etmeyeceğini, doğrudan ya da dolaylı olarak haksız rekabet teşkil edebilecek fiil ve davranışlardan kaçınacağını,
 • Fiyatlandırma Motoru tarafından tavsiye edilen fiyatların Getmobil veya Satıcılar için bağlayıcı olmayacağını, bu fiyat tespitinin kesinlikle bir icap niteliği oluşturmadığını, tespit edilen fiyatın Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerde hata ya da piyasa koşullarındaki değişiklikler olması nedeniyle değişebileceğini, Satıcı veya Getmobil’in Kullanıcı’nın satmak istediği cihaz için önereceği fiyatta değişiklik olabileceği, bu sebeplerle Getmobil’e karşı hiçbir hak ve talep ileri sürmeyeceğini,
 • Fiyatlandırma Motor’unda belirtilen talimatlar ve yönlendirmelere aykırı olarak Fiyatlandırma Motor’unu kullanmayacağını, Photoshop vb. programları kullanarak ya da Getmobil Platformu’nun kaynak kodlarına müdahale ederek Fiyatlandırma Motoru’nun yansıttığı fiyatı değiştirmeyeceğini ya da yansıtmadığı bir fiyatı yansıtmış gibi göstermeyeceğini, bu tarz İçerikleri 3. kişilerle paylaşmayacağını, 3. kişilerde yanlış bir algı uyandırmayacağını,
 • Getmobil Platformu’nda ve Hizmetler’de sistemsel sorunlar ya da üçüncü kişilerin faaliyetleri neticesinde kesintiler ya da gecikmeler olabileceğini, başarısızlıkların oluşabileceğini, veri iletiminde aksamalar olabileceğini, bu aksaklıklar nedeniyle veri kaybı oluşabileceğini bildiklerini ve bu sebeplerle oluşabilecek zararlardan Getmobil’in sorumlu tutulamayacağını,
 • Getmobil Platformu’nun ve Hizmetler’in daha önceden bildirilerek ya da bildirilmeden bakıma ya da güncellemeye alınabileceğini, bakım ya da güncelleme süreçlerinde Getmobil Platformu’na erişimin mümkün olmayacağını, Getmobil Platformu’na erişimin engellendiği durumlarda oluşabilecek zararlardan Getmobil’in sorumlu tutulamayacağını,
 • Getmobil’in Getmobil Platformu’nda sağladığı Hizmetler’i ve İçerikler’i her zaman herhangi bir bildirime gerek olmaksızın değiştirebileceğini, yenilerini ekleyebileceğini, Hizmetler’in bazılarının ya da tümünün erişiminin engellenmesi ya da kaldırılması haklarına haiz olduğunu,
 • İşbu Kullanım Koşulları’nın Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyeceğini, feshedilemeyeceğini, sona erdirilemeyeceğini,
 • Getmobil Platformu’nda herhangi bir sebeple harici link paylaşımı yapmayacağını,
 • Getmobil Platformu’nun bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmayacağını, Getmobil Platformu’nun iletişim veya teknik sistemlerini engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Getmobil Platformu’na erişim sağlamayacağını, Getmobil Platformu üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, veri madenciliği (dataminig) veri taraması (datatrawling) ve benzeri (screen scraping) yazılımları veya sistemleri, otomatik aletleri ya da manuel süreçleri kullanmayacağını, diğer Kullanıcılar’ın verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak erişmeyeceğini, Getmobil Platformu’nu ve İçerikler’i işbu Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanmayacağını,/li>
 • Getmobil’in Kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini, işleyebileceğini, paylaşabileceğini, ifşa edebileceğini, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebileceğini, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistiki analizler yapmak amacıyla kullanabileceğini, (Detaylı açıklamalar için Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.)
 • Getmobil’in, Kullanıcılar’ın IP adresi, Getmobil Platformu’nda hangi bölümleri ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabileceğini,
 • Getmobil’in Getmobil Platformu’nda iyileştirmeler yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için Getmobil’in iş birliği içerisinde olduğu üçüncü kişilere Kullanıcı bilgilerini aktarabileceğini, üçüncü kişiler tarafından bilgilerinin işlenebileceğini ve kullanılabileceğini, (daha detaylı bilgiye erişebilmek için Gizlilik ve Çerez Politikasını inceleyiniz)
 • Getmobil’in online davranışsal reklam ve pazarlamacılık faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla Getmobil Platformu’na erişim sağlayan Kullanıcı’nın Getmobil Platformu’ndaki davranışlarını çerez(cookie) ile ilişkilendirebileceğini ve çerezler aracılığıyla Kullanıcılar’ın görüntüledikleri sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi unsurları dikkate alan yeniden pazarlama listeleri tanımlayabileceğini, pazarlama otomasyon araçlarını kullanabileceğini ve Kullanıcı’ya özel mesaj ve teklif ve öneriler iletebileceğini, bu kapsamda Kullanıcılar’a Getmobil Platformu’nda ya da görüntülü reklam ağındaki diğer platformlarda, Kullanıcı’nın ilgi alanına göre hedefe yönelik reklam gösterebileceğini, (daha detaylı bilgiye erişebilmek için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz)
 • Google AFS reklamlarının Getmobil Platformu’na yönlendirilmesi sürecinde Google’ın Kullanıcılar’ın tarayıcılarına çerez yerleştirebileceğini ve bu çerezleri okuyabileceğini ve bilgi toplamak amacıyla web işaretleri kullanabileceğini, ve işbu Kullanım Koşulları’na aykırı eylemler sonucunda Getmobil’in bir zarara uğraması durumunda Getmobil’in doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını tazmin edeceğini beyan ve kabul eder, onaylar.

Getmobil;

 • İçeriklerin, Getmobil Veritabanı üzerinden Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini sağlamayı hedeflemektedir.
 • 5651 Sayılı Kanun uyarınca BTK Yer Sağlayıcı Listesi’ne kayıtlıdır. Getmobil, 5651 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca yer/erişim sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla, Kullanıcılar’ın Getmobil Platformu üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.
 • İşbu Kullanım Koşulları’na ve uygulanabilir diğer mevzuata aykırı bir şekilde Getmobil Platformu’nun kullanımının tespiti halinde ilgili Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir.
 • Kullanıcılar’ın, Getmobil Platformu içerisindeki ilanlara daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri verebilir.
 • Getmobil Platformu dâhilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunabilir.
 • Getmobil Platformu üzerinden Üyeler’in Cihazlar’ını satın alabilir, yenileme merkezleri aracılığı ile bakım onarım hizmeti verebilir ya da Üyeler’e Cihaz satabilir.
 • Cihazlar’ın ve/veya bakım onarım hizmetlerinin fiyatlarını serbest piyasa koşullarında serbestçe belirleyebilme hakkına sahiptir.
 • Herhangi bir zamanda Hizmetler’i ve/veya İçerikler’i askıya alabilir, Kullanıcılar’ın erişimine kapatabilir ya da tamamen sonlandırabilir.

FİKRİ VE SINAİ HAKLARI

Getmobil Platformu’nun, Hizmetler’in ve İçerikler’in tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Getmobil tarafından oluşturulan tüm içerik ile Getmobil’e ve Getmobil markası ve logosu ve bunlara ilişkin tüm mali haklar Getmobil’e aittir. Kullanıcılar, Getmobil’in fikri ve sınai haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

GENEL HÜKÜMLER

 • Getmobil işbu Kullanım Koşulları kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğünün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilememesi veya gecikmesinden dolayı Kullanıcı’ya karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların kontrolü dışında kalan öngörülemeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, elektrik kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep örnekleridir.
 • İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasında ve uygulanmasında Türk Hukuku kuralları geçerlidir ve Kullanım Koşulları’nın yorumlanmasından ya da uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlıklar için İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 • İşbu Kullanım Koşulları Getmobil Platformu’nda yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.